NHẬN GIẤY BÁO NHẬP HỌC
Mã trường: GTA

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo về địa chỉ đăng ký của thí sinh.

Thí sinh thực hiện nhập học tại đây: https://nhaphoc.utt.edu.vn